დისკუსია: “პოეზია, როგორც მარგინალური ლიტერატურა დღეს”. 2015